АТЕСТ     ХОМОЛОГАЦИЈА     ПТЕУ(М6)  

 

 ЕКМТ(CEMT)     ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП

 

ХОМОЛОГАЦИЈА т.е. Одобрување на единечно возило

 

1. ЕДИНЕЧНО ОДОБРУВАЊЕ - потребна документација

                 - доказ за платени царински давачки 

      - странска сообраќајна дозвола

                                   - потврда за технички карактеристики на возилото

                                                                         (од овластен увозник во Р.С.М или од овластен TUV претставник)

                                 - минимум издувна емисија на гасови EURO 4

 

                              2. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНКА - потребна документација:                      

                 - доказ за платени царински давачки 

     - странска сообраќајна дозвола

                                        - сертификат за сообразност од производителот (COC)

                               - минимум издувна емисија на гасови EURO 4

 

                                      3. ВОЗИЛА СО МУЗЕЈСКА ВРЕДНОСТ (Old Timer) - потребна документација:   

                 - доказ за платени царински давачки 

      - странска сообраќајна дозвола

              - возилото да е постаро од 35 години

 

                                             4. МОБИЛНИ МАШИНИ (*дефиниција) - потребна документација:                      

                         - доказ за платени царински давачки или 

          - фактура за набавка на машината

 

                                        5. УНИКАТНИ ВОЗИЛА (Самоградби) - потребна документација:                      

                           - изјава за самостојно изработено возило

                                                              - вагарска белешка со измерена сопствена маса на возилото

                               - по потреба скици и пропратна документација

 

                                     * Мобилна машина е возило на сопствен погон кое е проектирано и произведено

                                       да изведува специфични работи и кое поради своите конструктивни

                                       карактеристики е погодно за превоз на лица и стоки. Машините поставени на

                                       шасија на моторно возило не се сметаат за мобилни машини.