АТЕСТ     ХОМОЛОГАЦИЈА     ПТЕУ(М6)  

 

 ЕКМТ(CEMT)     ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП

 

                                                                     ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП т.е. Типско одобрување

 

                                                     1. ОДОБРУВАЊЕ НА ТИП НА ВОЗИЛО - потребна документација

                                                                    - известување од Биро за Метрологија насловено до МГ Ауто Инспект

                                                                    - оригинален COC документ или фотокопија заверена со потпис и печат од

                                                                      овластениот увозник

                                                         - ЕЦ сертификат за типско одобрување (електронска форма)

                                                                    - минимум издувна емисија на гасови EURO 4

 

                                                      2. ПРОШИРУВАЊЕ НА ПРЕТХОДНО ОДОБРЕН ТИП - потребна документација:                      

                                                                    - сите документи од постапката под број 1 

                                                                    - претходно добиено одобрение на тип од страна на Бирото за Метрологија