ПОСЕБНИ ТЕХНИЧКО ЕКСПЛОАТАЦИОНИ УСЛОВИ т.е. Образец М6

 

                                                   1. КОМБИ ВОЗИЛА за превоз на патници (8+1) - потребни услови:

                                                           - разгласен уред за известување на патниците 

                                                           - исправен уред за греење и вентилација

                                                 - издвоен багажен простор од 0,075 m3 по седиште за патник 

 

                                                    2. ТАКСИ ВОЗИЛА - потребни услови:                      

                                                           - фискален таксиметар од одобрен тип 

                                                           - на покривот од возилото светлосна ознака "TAXI"

                                                 - исправен уред за греење и вентилација

                                                 - 4 врати или 3 врати од кои две се од десната страна

                                                           - ПОСЕБНИ УСЛОВИ за возила што ПРВ ПАТ стануваат такси возило:

                                                                                 - седишта со потпори за глава за сите патници

                                                                    - клима уред и трето СТОП светло

                                                                                          - ABS (антиблок систем за сопирање)

                                                                                          - AIRBЕG (воздушни перничиња за возач и совозач)

                                                                                          - багажен простор од 170 литри

 

                                                    3. АВТОБУСИ И МИНИБУСИ - потребни услови:                      

                                                           - минимум ЕУРО 4 издувна емисија за градски и

                                                             минимум ЕУРО 2 издувна емисија за меѓуградски автобуси

                                                           - исправен уред за греење и вентилација

                                                           - уверение за баждарен тахограф

                                                 - истакнати назив и адреса на превозникот на бочните страни од возилото

                                                             (за градски автобуси наместо назив и адреса може амблем на превозникот)

 

                                                    4. ТОВАРНИ ВОЗИЛА - потребни услови:                      

                                                 - истакнати назив и адреса на превозникот на бочните страни од возилото

                                                           - исправен уред за греење и вентилација

                                                           - уверение за баждарен тахограф N2 и N3 категорија