ЕКМТ(CEMT) т.е. Сертификат за Тест за подготвеност за сообраќај на моторни возила и приколки

 

                                                          1. ТОВАРНО ВОЗИЛО - потребна документација

                                                                         - уверение за баждарен тахограф 

                                                                         - сообраќајна дозвола

                                                                         - Сертификат за сообразност (*зелена листа) заверен од производител или негов

                                                                            овластен застапник во Р.С.М.

             

                                                          2. ПРИКЛУЧНО ВОЗИЛО - потребна документација:                   

                                                                         - сообраќајна дозвола

                                                             - Сертификат за сообразност (*жолта листа) заверен од производител или негов

                                                                            овластен застапник во Р.С.М.

 

                                                              * Зелената и Жолтата листа ги издава Министерството за Транспорт и Врски, а ги

                                                                 пополнува и ги заверува производителот на возилото или неговиот овластен

                                                                 застапник во Р.С.М